Emas dan Perak termasuk barang/benda yang wajib dizakati, keduanya apabila telah mencapai nishab dan haul (satu tahun), emas dan perak yang kewajiban dikeluarkan zakatnya emas atau perak baik berbentuk emas...